• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
    4 years ago

ලන්ඩන් හිම


පාළු මාවත් වසා වැටුණ හිම
වැතිර අතු මත,
ධවල පළසක විලස

ඝන වායු පටල,
හිම සිසාරා තල්ලු කර පසකට
හිරු රැස සුදු-පබුළු දිදුළුවා
කවුළු කෙළවර සිට තට්ටු කරයි

හිම දහරෙන් සීත වූ නුවර,
පාළු වීදී, ගුලි ගැසුණු විහගුන්
සෙමින් ඇදෙන වාහන
හිමහි මතෙන් වෙරි වී
ඒ මේ අත වැනෙන ජනයා

හුස්ම හිර කරන ශිත වායු කදම්භ
පාද ‍ශීතෙන් මිරිකා
ඇඟිලි හිරිවට්ටා
පපුව හිර කර
මුහුණ රළු කොට
ඇස් බොඳ කරවයි
වැදී මෘදු හිමෙන්

සුළ‍ඟේ පාවෙන්නට තනා
පහළ ට වැටෙන හිම
අතු පුරා, ගස් වසා
පොළොව පිට වැටී,
තණ වතු පිටි සුදෙන් වසාලයි

මරණය...
ජීවතුන්ගේ ලොව වසන ලෙද
ඉතිර පැතිර ධවල සුද

දෙදිනකඳු පවැත
හිරු රැසින් දිය ව
වතුර දී, ගලා ගොස්
වියැකේ. . .

[මෙහි "වසන" යන ක්‍රියා පදය "වැසීම" සහ "වාසය කිරීම" යන අරුත් දෙකින් ම යොදා ඇත]

No comments:

Post a Comment