• ලොව පැරණිතම මත්කාරකය: බලකාමය - බලකාමය යනු ලොව පැරණිතම මත්කාරකය යි. ඉතිහාසය තුළ බලකාමයෙන් මත් වී රටවල්, ජනතාවන්, ජාතින් බුරුතු පිටින් විනාශ කිරීම සිදු වි ය. තිසරානී ගුණසේකර විසින් ලීයූ ...
    1 year ago

සැලෙන හිතගොඩ ලූ මසෙකු සේ
හිත කම්පිතයි

උඩ පැණ බිම වැටෙන සේ
ගැසෙයි හද

අද

අද දවස. . .

අවසන් වනු
කෙසේ?

No comments:

Post a Comment