මගේ පළමු සටහන


අවන්හල් අසුන් කොන
සිතුවිල්ලෙන් භරිත ව

බොල් අහස දෙස බලන්
උරා ගත් දුම් රොටුව

සෙමින් හමනා සුළං මතින්
පා කර හරියි හිතේ දුක

2 comments:

  1. දුම්බොන එක හොද දෙයක් ද

    ReplyDelete
  2. @wath
    මා අනතුරු හැඟවීමක් යොදන්න සිතුව. . . එහෙත් එයින් කවිය සව්තුවන නිසා නොකර සිටි ය. මා දුම්බොන්නේ නැහැ. මෙය නිරීක්ෂනයක් පමණයි!

    සටහනට ස්තූතියිග

    ReplyDelete