• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
    3 months ago

දිය නිම් තෙරදිය පිපාසිතව
දිය කඩ වෙත ඇදෙනා
ගෝන, හා, මුවැතියන්
ගොදු කොට
ගනුව කුම්භිලය. . .

අදුරු විදී කොණ
ගැහෙමින් දිලෙන
ඇම්බර් බුබළ

රතැස් දිළේ
අදුරු මාවතෙහි අග
දිය නිම් තෙර ළඟ
මන්මත් වී උම්මාදයෙන්

කවරෙකු ද අද?
උඹේ ගොදුර!

1 comment: