• ලොව පැරණිතම මත්කාරකය: බලකාමය - බලකාමය යනු ලොව පැරණිතම මත්කාරකය යි. ඉතිහාසය තුළ බලකාමයෙන් මත් වී රටවල්, ජනතාවන්, ජාතින් බුරුතු පිටින් විනාශ කිරීම සිදු වි ය. තිසරානී ගුණසේකර විසින් ලීයූ ...
    5 years ago

දිය නිම් තෙරදිය පිපාසිතව
දිය කඩ වෙත ඇදෙනා
ගෝන, හා, මුවැතියන්
ගොදු කොට
ගනුව කුම්භිලය. . .

අදුරු විදී කොණ
ගැහෙමින් දිලෙන
ඇම්බර් බුබළ

රතැස් දිළේ
අදුරු මාවතෙහි අග
දිය නිම් තෙර ළඟ
මන්මත් වී උම්මාදයෙන්

කවරෙකු ද අද?
උඹේ ගොදුර!

1 comment: