• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
    3 months ago

නිදානොනිදා සසල සිතුවිලි


අරමුණක නොසැතපුණු, මනස සලිතය
නිදානොනිදා කඩා හැලෙන සිතුවිලි
අවදි කර මා ඇසිපියන් දොරගුල
අතොරක් නැති ව සිත සොයන රූ
එනු මා වෙත සිහිනයෙන් . . .
ඉරා දමා කුරිරු පියවි ලෝ!

1 comment: