• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
    4 years ago

නිදානොනිදා සසල සිතුවිලි


අරමුණක නොසැතපුණු, මනස සලිතය
නිදානොනිදා කඩා හැලෙන සිතුවිලි
අවදි කර මා ඇසිපියන් දොරගුල
අතොරක් නැති ව සිත සොයන රූ
එනු මා වෙත සිහිනයෙන් . . .
ඉරා දමා කුරිරු පියවි ලෝ!

1 comment: