නිදානොනිදා සසල සිතුවිලි


අරමුණක නොසැතපුණු, මනස සලිතය
නිදානොනිදා කඩා හැලෙන සිතුවිලි
අවදි කර මා ඇසිපියන් දොරගුල
අතොරක් නැති ව සිත සොයන රූ
එනු මා වෙත සිහිනයෙන් . . .
ඉරා දමා කුරිරු පියවි ලෝ!

1 comment: