• ලොව පැරණිතම මත්කාරකය: බලකාමය - බලකාමය යනු ලොව පැරණිතම මත්කාරකය යි. ඉතිහාසය තුළ බලකාමයෙන් මත් වී රටවල්, ජනතාවන්, ජාතින් බුරුතු පිටින් විනාශ කිරීම සිදු වි ය. තිසරානී ගුණසේකර විසින් ලීයූ ...
    5 years ago

නොසැලීමහඬා වැටෙන කල නුඹ
මදි පාඩු කියා ළදරුවකු විලස
මහා මෙරක්  උතුරු තරුවක ලෙස
මා සිටිම් ඔබ ළඟ නොසැලී
මයේ ආදරණිය සොදුරියේ. . . .

1 comment: