නොසැලීම



හඬා වැටෙන කල නුඹ
මදි පාඩු කියා ළදරුවකු විලස
මහා මෙරක්  උතුරු තරුවක ලෙස
මා සිටිම් ඔබ ළඟ නොසැලී
මයේ ආදරණිය සොදුරියේ. . . .

1 comment:

  1. අපුරුයි මිත්‍රයා...

    ReplyDelete