• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
    4 years ago

නොසැලීමහඬා වැටෙන කල නුඹ
මදි පාඩු කියා ළදරුවකු විලස
මහා මෙරක්  උතුරු තරුවක ලෙස
මා සිටිම් ඔබ ළඟ නොසැලී
මයේ ආදරණිය සොදුරියේ. . . .

1 comment:

  1. අපුරුයි මිත්‍රයා...

    ReplyDelete