• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
    4 years ago

උතුරු කුරු සුළඟඋතුරු කුරු සුළඟ - ගසා විත් සැරට
පියාපත් විසුරුවා - යනෙන මඟ අහුරා
තුරු පතර නවා - නිරුවත් කොට අතු
ගිම්හාන සිහිල විහිදා - චණ්ඩ ලෙස

නැවෙන අතු මත්තකට වෙර දී
එබිකම් පා - සුළං අතට මුවා වී

කිරිල්ලියේ. . . . .

කිමද නුඹ තනියම අද?

No comments:

Post a Comment