උතුරු කුරු සුළඟඋතුරු කුරු සුළඟ - ගසා විත් සැරට
පියාපත් විසුරුවා - යනෙන මඟ අහුරා
තුරු පතර නවා - නිරුවත් කොට අතු
ගිම්හාන සිහිල විහිදා - චණ්ඩ ලෙස

නැවෙන අතු මත්තකට වෙර දී
එබිකම් පා - සුළං අතට මුවා වී

කිරිල්ලියේ. . . . .

කිමද නුඹ තනියම අද?

No comments:

Post a Comment