“මූර්තය”


හිරු රද නවතින්;

නවතින් ඔතන ම!

මොහොතක් මට දී. . .

No comments:

Post a Comment