• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
  4 years ago

“ගෝචර ගොදුර”


දැල්වේය පහන් සිළ
මද නලින් වැනි වැනි
ගොදුරු කොටැ පියාසැරි

රතැස් යුවල
යොමු වී කෑදරෙන්
සුකොමල සිනිදු කුසුම වෙත
තලන ලෙදින් - මිරීකා පොඩිකර
හිරිකිත හිතුවිලි - පාවේ ගුවනත
හඬ නඟා - අසලහුන්
මට ද දැනෙන ලෙස.

1 comment:

 1. වලකා ගනු බැරිව ඔබ මොබ සරන නෙත
  මනැසින් රඟන මුකුලිත මල් පියැලි මත
  දෙබරුන් රල විටක ගැටුනා මගෙත් නෙත
  කැත හිත!!! ඕක කැතහිත මහ කැතම හිත!!!!!!

  ReplyDelete