“ගෝචර ගොදුර”


දැල්වේය පහන් සිළ
මද නලින් වැනි වැනි
ගොදුරු කොටැ පියාසැරි

රතැස් යුවල
යොමු වී කෑදරෙන්
සුකොමල සිනිදු කුසුම වෙත
තලන ලෙදින් - මිරීකා පොඩිකර
හිරිකිත හිතුවිලි - පාවේ ගුවනත
හඬ නඟා - අසලහුන්
මට ද දැනෙන ලෙස.

1 comment:

  1. වලකා ගනු බැරිව ඔබ මොබ සරන නෙත
    මනැසින් රඟන මුකුලිත මල් පියැලි මත
    දෙබරුන් රල විටක ගැටුනා මගෙත් නෙත
    කැත හිත!!! ඕක කැතහිත මහ කැතම හිත!!!!!!

    ReplyDelete