• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
    3 months ago

පසදලීම


එළූ දැලට

අසු වූ ගොදුරු

ඇද හනික

විද යටි බඩට

උරා බී රීරි මාංසයෙන්

හප කොට විසි කළ

නුඹයි ඒ පුදලත්. . .


බැති සිතින් ඇදුණු

සියක් කතුන්

නොදත් ගණනක් ද තව

කෙලෙසූ පියාණ ඇසිපියා

නුඹයි ඒ ගරුතර. . .


එක ම දිනක

මවකඳු දියණියක

කෙලෙසා ලා එකවිට

සුපසන් වෙස් අරා

දෙන අසරි සත් හට

නුඹයි ඒ සුදහත්. . .


නීතිය ලුහුබදින විට

‘මා පණ නසම්’යි කියා

බිය කර හුන් අය අවට

දැදුරු කොට සිත් සතන්

නැමූ යුක්තිය උනුන් ලවා

නුඹයි ඒ සුදරද. . .


උසාවියේ නඩු යට ගසා

නඩු කොළ ද පන්නා ලා

අබ්බගාත වූ

නඩුව අවනඩුව කොට

නිදොස් වරලත්

නුඹයි ඒ දෙව්ගැති. . .


පසදලන යුක්තිය කොහි ද?

මනුලොව නැති තැන

නුඹ දෙසූ ලෙස

‘දෙව් ලොව වත් වේද

එදා කී විමුක්තිය?’


No comments:

Post a Comment