• විශ්වාසභංගය - දේශපාලන වේදීකාවේ වරින් වර විවිධ ආටක නාටක රඟ දක්වති. ඒ හා සමාන නාටකයක් විශ්වාසභංගය ලෙසින් ඊනියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. එයින් ...
    3 months ago

“උණු දියර ඉර”


මා හිරු මඩළ

කොයි ද අද?

අමාවක යි

අහස පුරා - සිව් දිගට


සඳ සොමි අදුරු ය - උණුහුම සීතල ය

මෙළෙක රළු ය - විහගුන් ගොළු ය


සඳ සකී කොයි ද? හුන් අරා අහස පුරා

බස් දොඩ දොඩා - රෑ පහන් වන තුරා


තරු නෙත් කොයි ද? රෑ තුරා ඉඟි බිඟි පා

කොමළෙන් බලා, ම’දෙස

අවුස්සා ලූ මා හද


ඒ පිනා ගිය

මයේ හඳ

කොයි ද අද?


හ්ම්. . . .


දියකර හදේ දුක්

ගංගා නිම්න දිගේ

ගලා බසී

උණු දියර ඉරක්!

1 comment: