• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
    4 years ago

“ජනතා පරමාධිපත්‍යය”


රජුන් වූ මහදනෝ

මතු බුදු බව පතා

දනට දී රජකම

දස අට කිරීටය පළදා ලා

අභිශේක කළ’යි

නව රජෙකු පෙර දා. . .


හැරපියා රාජ වස්ත්‍රාභරණ

අත්වැසි දැසි දසුන් වී රජුට

දරු මුනුපුරන් ද කැටුව

වැදහෝ ය, වංක ගිරට.

No comments:

Post a Comment