• පුර්වාදර්ෂ - මුළු වසර පුරාවට විවිධ වූ නරක පුර්වාදර්ශ රාශියක් පෙළ ගැසිණු දක්නට වි ය. ලංකාවේ මුළු දේශපාලන ඉතිහාසයේ බහුතර වශයෙන් ම දක්නට ඇත්තේ වැරදි පුර්වාදර්ෂයන් ය. අ...
  4 years ago

අනේ!ඔය ලෙන්ගතු මුහුණ

ලයාන්විත, අහිංසක බැල්ම

මා සුසුමෙන් පුරවයි. . .

2 comments:

 1. ලෙංගතු මයෙ හිතත් එක්ක
  ආලවන්ත බස් දොඩන්න
  තහංචි බැව් දනිමි මමත්
  අහිතක් නෑ අහිමි උනත්
  සුසුම් පවන් සරින් දැනෙන
  ඒ උනුහුම විතරක් දීල යන්න..............

  ReplyDelete